คุณอยู่ที่นี่ : ทัวร์ทั่วโลก > ทัวร์ยุโรป > ทัวร์ยุโรป > DS-EUR01 เจาะลึกเทือกเขาแอลป์ สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน TG

ขั้นตอนแรกในการจองทัวร์

DS-EUR01 เจาะลึกเทือกเขาแอลป์ สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน TG

แพคเกจทัวร์ : DS-EUR01 เจาะลึกเทือกเขาแอลป์ สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน TG

รหัสทัวร์: 1855
หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป
มาตราฐาน:

จุดเด่นของทัวร์ : ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) กรุงเบิรน์ เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก – อินเทอลาเก้น-รถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค – ชาโมนีซ์ (มงต์บลังค์)-เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (I’Aiguille Du Midi) – เจนีวา – โลซานน์ – มงต์เทรอซ์
ราคา : 113000 บาท


น้ำพุเทวี่

กำหนดการเดินทางวันที่

14 มี.ค. 58 - เหลือ 18 ที่นั่ง - คลิกเลือกวันเดินทางนี้ 
ราคาพิเศษ(บาท)
112,000.00

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

1.คลิกเลือกวันเดินทางที่ต้องการ
2.ระบุจำนวนผู้เดินทางเพื่อคำนวณราคา
3.ล็อกอินเข้าระบบเพื่อระบุตัวตนข้อมูลส่วนตัวของท่าน และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
4.เลือกวิธีการชำระเงิน (ยังไม่มีการชำระเงินล่วงหน้าจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ฯ ยืนยันการจอง)
5.ยืนยันการจอง ระบบตอบรับจะส่งรายละเอียดการจองไปยังที่อีเมล์ของท่านภายใน 5 วินาที

 

แนะนำติดตั้งโปรแกรมอ่านไฟล์ Acrobat (*.pdf) ได้ที่นี่ ฟรี   หรือโปรแกรม 

เบราเซอร์ Internet Explorer 8 หรือ 9 ของคุณยังไม่มีระบบรองรับเปิดดูไฟล์ pdf ในหน้าเว็บไซต์
แต่คุณยังสามารถคลิกดาวน์โหลดดูโปรแกรมทัวร์ :  ได้ที่นี่  DownloadDS-EUR01 เจาะลึกเทือกเขาแอลป์ สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน TG
หรือเข้าใช้งานเบราเซอร์ Firefox หรือ Chrome จะใช้ดูไฟล์โปรแกรมทัวร์ได้ ทันที

Best Of The Alps  8 วัน 5 คืน

โดยสายการบินไทย TG

ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) กรุงเบิรน์ เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก – อินเทอลาเก้น
รถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค – ชาโมนีซ์ (มงต์บลังค์)-เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (I’Aiguille Du Midi) – เจนีวา – โลซานน์ – มงต์เทรอซ์
               
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
.... พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D16-19.. สายการบิน.ไทย TG พบเจ้าหน้าที่บริษัทฮอลิเดย์ ไลฟ์ แทรเวลแอนด์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
 

 หมายเหตุ

ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

วันที่สองการเดินทาง ซูริค - กรุงเบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - อินเทอลาเก้น
00.30 น.  เดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 970
 07.25 น.  คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่กรุงเบิร์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน เบิร์นสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก ชมหอนาฬิกาที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นประตูโบราณตั้งคร่อมอยู่ครึ่งถนน ผ่านชมโบสถ์ และย่านเมืองเก่าที่มีร้านค้าเรียงรายมากมาย ผ่านชมน้ำพุที่ตั้งอยู่กลางถนนเป็นระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดินที่สวยงามอีกเส้นหนึ่งของยุโรป สมกับเป็นเมืองหลวงของประเทศ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร..Chinese
13.00 น. เดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีความ สำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลันด์ ตัวเมืองถูกขนาบด้วยทะเลสาบสองแห่งคือทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee มีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ อิสระให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของสวิส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร..สไตล์สวิส Swiss Fondue
เข้าสู่ที่พัก  HOTEL KREBS 4* .. หรือเทียบเท่า  www.krebshotel.ch
วันที่สามของการเดินทาง รถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - ชาโมนีซ์ (มงต์บลังค์)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  Buffet
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟราโดยรถโค้ช ปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางนำท่านสู่ยอดเขา แวะชมกลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด โดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Asian
บ่าย นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ้ำเส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่านเมืองปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง จนถึงเลาเทรอบรุนเน่น แล้วเปลี่ยนขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่เมืองชาโมนีซ์ (Chamonix-Mont-Blanc) เป็นเมืองสกีที่ขึ้นชื่อในฤดูหนาว และที่นี่ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามงต์บลังก์ (Mont Blanc) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 4,807 เมตร มีความหมายว่า "ภูเขาสีขาว" เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของอิตาลีและฝรั่งเศส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร..Local
เข้าสู่ที่พัก.HOTEL LES AIGLONS 4* . หรือเทียบเท่า  www.aiglons.com
วันที่สี่ของการเดินทาง เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (I’Aiguille Du Midi) - เจนีวา - โลซานน์ -มงต์เทรอซ์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
08.00 น. นำคณะขึ้นกระเช้า (Cable Car) สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (l'Aiguille du Midi) เพื่อสัมผัสธรรมชาติและยอดเขาน้ำแข็งที่ความสูง 3,842 เมตร ที่นี่ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามงต์บลังค์ ที่สูงที่สุดในยุโรปแบบพาโนรามา 360 องศา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร..Chinese
บ่าย นำท่านลงจากยอดเขา แล้วเดินทางสู่เมืองเจนีวา พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา (Lac Laman) เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และเป็นที่ตั้งของธนาคารจำนวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร ชมนาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) บ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา เยี่ยมชมเมืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิสนอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย ผ่านชมเมืองเวเว่ย์ ที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด “ชาลี แชลปปลิ้น” ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิต สู่จุดหมายปลายทางที่เมืองมงต์เทรอซ์ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นไข่มุกของริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร..Chinese
เข้าสู่ที่พัก EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX 4* .. หรือเทียบเท่า   www.edenpalace.ch
วันที่ห้าของการเดินทาง มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  Buffet
09.00 น. เดินทางสู่เมืองแซร์มัท เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ สิ้นสุดการเดินทางด้วยรถโค้ช พาคณะนั่งรถไฟสู่หมู่บ้านแซร์มัท
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร..Local
บ่าย นำท่านสู่สถานีเคเบิ้ลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได้ 6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอันกว้างไกลสุดสายตา แล้วเปลี่ยนเป็น Cable Car ใหญ่จุได้กว่า 80 คน ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์บลังก์ ชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงาม ลานหิมะกว้างให้ท่านได้สัมผัสอย่างจุใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร..Thai
เข้าสู่ที่พัก.POLLUX HOTEL ZERMATT 4* . หรือเทียบเท่า www.reconline.ch/pollux/
วันที่หกของการเดินทาง แซร์มัท - รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูเซิรน์ - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - ช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
08.00 น. นำท่านนั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์จนเข้าสู่เมืองอันเดอร์แมท
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร..Local
บ่าย รถรอรับท่านแล้วเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ เป็นเวลานับศตวรรษมา แล้วที่นักท่องเที่ยวและบุคคลผู้มีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองนี้ ถ่ายรูปคู่กับสะพานคาเปล ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ เป็นภาพที่ถูกใช้ในการโปรโมตเมือง แล้วไปชมสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือ รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส ที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส
  นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศของทะเลสาบลูเซิรน์ หรือ ทะเลสาบสี่พันธรัฐ ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ ความงดงามของทัศนียภาพที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุส ทำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งขึ้น แล้วอิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของชาวสวิส ในเขตคนเดิน ย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชั้นดี, มีดพับวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ตและอื่นๆ อีกมากมายตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร..Chinese
เข้าสู่ที่พัก.HOTEL SEEBURG 4* . หรือเทียบเท่า  www.hotelseeburg.ch
วันที่เจ็ดของการเดินทาง ลูเซิรน์ - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
08.00 น. นำท่านสู่เมืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของสวิส เป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ใหญ่ที่สุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก
13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971
วันที่แปดของการเดินทาง เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
05.30 น. สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
  (หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)
อัตราค่าบริการทัวร์  
ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียง+1ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง+2ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง+2ผูใหญ่ นอนเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
 14-24 มีนาคม 58  112000  112000  100900  87900  7000
   
อัตรานี้รวม  
 1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 19 มกราคม 2558
   ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
   ค่ารถไฟสาย 2nd class Glacier Express, ค่ากระเช้าขึ้น Matterhorn Glacier Paradise, ค่ารถไฟสายภูเขา Jungfraubahn, ค่ากระเช้าขึ้นยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (l'Aiguille du Midi), ค่าเรือล่องทะเลสาบลูเซิรน์
   ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
   ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
   ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
   ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น)
   ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
   ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN. คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
  – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
   ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
   สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ
อัตรานี้ไม่รวม  
 1.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
   ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เงื่อนไขการจอง  
 1. การจองจะสมบูรณ์ และได้รับการยืนยันที่นั่งให้ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำที่ละ 35,000บาทแล้ว และส่วนที่เหลือให้ชำระครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย
การชำระเงิน  
 1. งวดแรก ชำระมัดจำแล้ว 35,000 บาท ล่วงหน้าก่อน 45 วัน
 2. ส่วนที่เหลือ ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อน 15 วัน ก่อนการเดินทางเป็นอย่างน้อย

โดยโอนเงินเข้า บัญชีชื่อ นายมนัส รักจ้อย

 1. ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม เลขที่บัญชี 735-2-40431-9
 2. หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขารัชดาภิเษก เลขที่บัญชี 060-2-55294-0
 3. หรือ ธนาคารกรุงเทพฯ (ออมทรัพย์) สาขาย่อยรามคำแหง ซ.28 เลขที่บัญชี 243-0-44326-3
 4. และส่งแฟกซ์สลิปใบโอนเงิน มาที่ โทรสาร 02 732-9901
การขอยกเลิกทัวร์  
 1. ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 2,500 บาท และหักค่าใช้จ่ายที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
 2. ยกเลิกทัวร์ภายใน 21-15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะริบเงินเฉพาะมัดจำเท่านั้น
 3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 14-8 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะริบเงิน 50% ของราคาทัวร์
 4. ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะไม่คืนเงินทั้งหมด
 5. การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย - บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และริบเงินมัดจำ
หมายเหตุ  
 1. บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด (Holiday Life Travel & Tours Co.,Ltd.) เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว ในการจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความ สะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่า ช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
 2. เนื่องจากรายการทัวร์ที่ตีพิมพ์ในเอกสารนี้มีระยะการใช้เฉพาะวันเดินทางที่กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เปลี่ยน แปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียด และราคา ตามความเหมาะสมและความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธ การเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ ทาง บริษัทฯไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
 4. ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
 5. ราคาทัวร์เป็นราคาสำหรับคนไทย สำหรับชาวต่างชาติอาจต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มนอกเหนือจากคนไทย ตามอัตราที่แตกต่างจากคนไทยในแต่ละสถานที่
 6. ราคาทัวร์ยังมิได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สำรองทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์ รวดเร็วกว่าพร้อมสะสมแต้มได้สิทธิ์พิเศษลุ้นรางวัลมากมาย

หรือสำรองทัวร์ได้ที่ Call-Center 02-3748866 (10 คู่สาย) ต่อแผนกสำรองทัวร์