คุณอยู่ที่นี่ : ทัวร์ทั่วโลก > ทัวร์เอเซีย > ทัวร์จีน > SH-อี๋ชาง ล่องเรือสำราญ MV CENTURY STAR 5 Days CZ

ขั้นตอนแรกในการจองทัวร์

SH-อี๋ชาง ล่องเรือสำราญ MV CENTURY STAR 5 Days CZ

แพคเกจทัวร์ : SH-อี๋ชาง ล่องเรือสำราญ MV CENTURY STAR 5 Days CZ

รหัสทัวร์: 3711
หมวดหมู่ : ทัวร์จีน
มาตราฐาน:

จุดเด่นของทัวร์ : ซีหลิงเสีย-เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า-ประตูน้ำ 5 ชั้น-ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง-อูเสีย-เสี่ยวซันเสีย- เสียวเสี่ยวซันเสีย-ชวีถังเสีย-เจดีย์สือเป่าไจ้-เฟิงตู
ราคา : 32900 บาท


กำหนดการเดินทางวันที่

18 มิ.ย. 55 - เหลือ 16 ที่นั่ง - คลิกเลือกวันเดินทางนี้ 
16 มิ.ย. 55 - เหลือ 16 ที่นั่ง - คลิกเลือกวันเดินทางนี้ 
20 มิ.ย. 55 - เหลือ 16 ที่นั่ง - คลิกเลือกวันเดินทางนี้ 
ราคาพิเศษ(บาท)
31,900.00

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

1.คลิกเลือกวันเดินทางที่ต้องการ
2.ระบุจำนวนผู้เดินทางเพื่อคำนวณราคา
3.ล็อกอินเข้าระบบเพื่อระบุตัวตนข้อมูลส่วนตัวของท่าน และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
4.เลือกวิธีการชำระเงิน (ยังไม่มีการชำระเงินล่วงหน้าจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ฯ ยืนยันการจอง)
5.ยืนยันการจอง ระบบตอบรับจะส่งรายละเอียดการจองไปยังที่อีเมล์ของท่านภายใน 5 วินาที

 

แนะนำติดตั้งโปรแกรมอ่านไฟล์ Acrobat (*.pdf) ได้ที่นี่ ฟรี   หรือโปรแกรม 

อี๋ซาง ล่องเรือสำราญหรู MV CENTURY STAR  4 ดาว 5 วัน  CZ

ล่อง 3 ช่องแคบ ฉวีถังเสีย อูเสีย ซีหลิงเสีย
เสี่ยวซันเซีย เสี่ยวเสี่ยวซันเวีย ถ้ำหิมะหยกหอกระเรียนเหลืองชื่อดัง 1 ใน 3 ของจีน
กำแพงเมืองโบราณจิงโจว (เก็งจิ๋ว ยุคสามก๊ก)
ตะลึงเขื่อนยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลก ซานเสียต้าป้า
อลังการ...อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค
เรือลำใหญ่ รับรองผู้โดยสารได้ถึง 186 ท่านล่องเรือผ่านประตูน้ำ 5 ชั้นของเขื่อน
 
กำหนดการเดินทาง  
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – กวางเจา - อี๋ชาง
09.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 บริเวณเคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) พบเจ้าหน้าที่บริษัทฮอลิเดย์ ไลฟ์ แทรเวลแอนด์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
11.55 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบิน CZ 358
15.30 น. ถึงสนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระ เพื่อต่อไฟล์ทเดินทางสู่เมืองอี๋ชาง
19.35 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินอี๋ชาง โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบิน CZ 3311
21.20 น. ถึง เมืองอี๋ชาง หรือเรียกย่อๆว่า เมืองอี๋ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น้ำแยงซีเกียงทางทิศตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 21,600 ตร.กม ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันประมาณ 20 กว่าเผ่า อาทิเช่น เผ่าหุย ถู่เจีย แมนจู และชาวฮั่น ฯลฯ เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร    หลังอาหารค่ำนำท่าน ลงเรือสำราญ ระดับ 4 ดาว++ เพื่อเริ่มต้นแห่งการล่องแม่น้ำแยงซี เกียง ที่มีความยาว 192 กม. โดยเรือจะแล่นผ่านบรรดาช่องแคบน้อยใหญ่มากมาย
 พักที่บนเรือสำราญ MV CENTURY STAR
วันที่สองของการเดินทาง ซีหลิงเสีย - เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า – ประตูน้ำ 5 ชั้น – กัปตันเลี้ยงต้อนรับ
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
08.00 น. ในระหว่างช่วงนี้ เรือจะล่องผ่านเข้าสู่ ช่องแคบซีหลิงเสีย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ช่องแคบที่มีขนาดยาวสุดในแม่น้ำแยงซีเกียง คือยาวประมาณ 70 กิโลเมตร และในอดีตกาล ถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีอุปสรรคในการแล่นเรือมากที่สุด เนื่องจากบริเวณนี้จะมีทั้งแก่งหินและหินโสโครกมากมาย แต่หลังจากที่ได้สร้างเขื่อน เก่อโจว ขึ้น แก่งหินบริเวณช่องแคบแห่งนี้ได้ถูกทำลายไปเสียส่วนใหญ่ อีกทั้งระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จึงทำให้อุปสรรคการเดินเรือสะดวกขึ้น จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งชม เขื่อนยักษ์ อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า เป็นโครงการที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน นับตั้งแต่การสร้างกำแพงเมืองจีน มีความยาวทั้งหมด 3,035 เมตร ช่องระบายน้ำยาว 483 เมตร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนสันเขื่อนสูง 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วนกล่าวคือ 2 ส่วนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 ส่วนสำหรับระบายน้ำ และ 2 ส่วนป็นประตูสำหรับเรือแล่นผ่านโดยแบ่งเป็นเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่ 3000-10,000ตัน และเรือที่มีระวางขับน้ำน้อยกว่า 3,000 ตัน โดยมีประตูให้เรือแล่นผ่าน 5 ลำดับชั้นด้วยกัน และนอกจากใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วยังช่วยป้องกันอุทกภัยสองฝากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงอีกด้วย จากนั้นนำท่านกลับสู่เรือสำราญ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
บ่าย ในระหว่างช่วงนี้ เรือจะแล่นผ่านเข้า ประตูน้ำทั้ง 5 ชั้นของเขื่อน ซึ่งท่านจะได้ชมและ ตะลึงไปกับวิธีการระบายน้ำเมตรต่อเมตรของแต่ละชั้นประตูเพื่อให้เรือแล่นผ่าน อย่างน่าอัศจรรย์ใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ **พบกับการเลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือ และเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่น
 พักที่บนเรือสำราญ MV CENTURY STAR
วันที่สามของการเดินทาง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง – อูเสีย – เสี่ยวซันเสีย – เสียวเสี่ยวซันเสีย – ชวีถังเสีย
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
08.00 น. ระหว่างนั้นเรือสำราญจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 ก.ม. เป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนึ่งในบรรดาช่องแคบของแม่น้ำแยงซีเกียง โดยที่สองฟากฝั่งจะมีแนวหินผาที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายซ้อนกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบก่อให้เกิดทัศนียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็นพิเศษ จากนั้นนำท่านลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของ เสี่ยวซันเสีย และ เสียวเสี่ยวซันเสีย ซึ่งตลอดระยะทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับความงามธรรมชาติของสองฟากฝั่งแห่งแม่น้ำแยงซี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
บ่าย โดยเรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ช่องแคบ ชวีถังเสีย ชึ่งเป็นช่องแคบที่มีความยาวสั้นที่สุดเพียง 8 กิโลเมตร และเป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงตะวันตกของช่องแคบที่ชื่อว่าประตูขุยเหมิน บริเวณนี้กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวกรากมากโดยในอดีตเรือสำราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปให้ได้ด้วยความปลอดภัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ
 พักที่บนเรือสำราญ MV CENTURY STAR
วันที่สี่ของการเดินทาง เจดีย์สือเป่าไจ้ – เฟิงตู – กัปตันเลี้ยงอำลา
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
08.00 น. นำท่านขึ้นฝั่งชมความงามของ เจดีย์สือเป่าไจ้ ตั้งอยู่ติดขนาบเขาหวี้อิ้น ทางทิศเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียง สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง สมัยปีว่านลี่ โครงสร้างลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์ ทำจากไม้และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมาณ 56 เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็น 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็ว่าได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
บ่าย โดยเรือจะแล่นผ่าน เมืองเฟิงตู ตั้งอยู่อำเภอหวั้นเซี่ยน ริมฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งเป็นเมืองจำลองแห่งยมโลกที่สร้างตามความเชื่อผสมผสานกันระหว่างลัทธิเต๋าและศาสนาพุทธในสมัยราชวงศ์ หมิง ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 400 กว่าปีภายในจะมีสิ่งก่อสร้างซึ่งแสดงถึงบาปบุญคุณโทษต่างๆที่เป็นผลจากการกระทำของมวลมนุษย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ **พร้อมกับการเลี้ยงอำลาจากกัปตันเรือ และเหล่าลูกเรือ
 พักที่บนเรือสำราญ MV CENTURY STAR
วันที่ห้าของการเดินทาง ฉงชิ่ง – ผ่านชมมหาศาลาประชาคม – กวางเจา – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
08.00 น. นำท่านขึ้นฝั่งที่ นครฉงชิ่ง หรือ จุงกิง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยที่ญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่ขึ้นกับมณฑลเสฉวน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทำให้ฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จากนั้นนำท่าน ผ่านชม มหาศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) ซึ่งนายเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จ ในปี 2494 โดยจำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานเมืองปักกิ่ง ในปัจจุบันใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชนสามารถจุคนได้กว่า 4,000 คน จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร..ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน + น้ำจิ้มไทยรสเด็ด  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
13.40 น. เหิรฟ้ากลับสู่ สนามบินกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบิน CZ 3406
15.35 น. ถึงสนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน **หากเที่ยวบินภายในประเทศออกเดินทางล่าช้ากว่ากำหนด (DELAY) จนไม่สามารถจัดอาหารเที่ยงได้ทัน ทางบริษัท จะจัดอาหารค่ำเป็นชุด McDonald’s หรือ KFC ให้ทานที่สนามบินกวางเจาแทน
19.45 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบิน CZ 361
21.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.......
   
อัตราค่าบริการทัวร์  
ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียง+1ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง+2ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง+2ผูใหญ่ นอนเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
   31,900 31,900 31,900  30,900  9,500 
           
   
อัตรานี้รวม  

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม  

 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ เดินทางทั้งหมด 5 วัน จ่าย 130 หยวน ต่อคน (ลูกค้า) ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
 ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น

เอกสารยื่นวีซ่า  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเป็นแม่บ้าน หรือ เกษียนแล้ว ขอหน้าบุ๊คแบงค์บัญชีออมทรัพย์, ฝากประจำ หรือสเตทเมนท์จากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
7. นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ไม่มีอาชีพ สถานทูตอาจขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น หนังสือรับรองจากสถานศึกษา และ/หรือ หลักฐาน
การเงิน
8. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
10.โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่าจีนให้ได้กับหนังสือเดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานฑูตจีน
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า (ต่างชาติฝรั่งเศสไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
• ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
• ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
การชำระเงิน  
 1. งวดแรก ชำระมัดจำแล้ว 12,000 บาท ล่วงหน้าก่อน 45 วัน
 2. ส่วนที่เหลือ ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อน 15 วัน ก่อนการเดินทางเป็นอย่างน้อย

โดยโอนเงินเข้า บัญชีชื่อ นายมนัส รักจ้อย

 1. ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม เลขที่บัญชี 735-2-40431-9
 2. หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขารัชดาภิเษก เลขที่บัญชี 044-2-92737-1
 3. หรือ ธนาคารกรุงเทพฯ (ออมทรัพย์) สาขาย่อยรามคำแหง ซ.28 เลขที่บัญชี 243-0-44326-3
 4. และส่งแฟกซ์สลิปใบโอนเงิน มาที่ โทรสาร 02 732-9901
การขอยกเลิกทัวร์  

ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท และหักค่าใช้จ่ายที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
6. การยกเลิก
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 12,000 บาท
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
6.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

หมายเหตุ  
 1. บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด (Holiday Life Travel & Tours Co.,Ltd.) เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว ในการจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความ สะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่า ช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
 2. เนื่องจากรายการทัวร์ที่ตีพิมพ์ในเอกสารนี้มีระยะการใช้เฉพาะวันเดินทางที่กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เปลี่ยน แปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียด และราคา ตามความเหมาะสมและความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธ การเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ ทาง บริษัทฯไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
 4. ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
 5. ราคาทัวร์เป็นราคาสำหรับคนไทย สำหรับชาวต่างชาติอาจต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มนอกเหนือจากคนไทย ตามอัตราที่แตกต่างจากคนไทยในแต่ละสถานที่
 6. ราคาทัวร์ยังมิได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สำรองทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์ รวดเร็วกว่าพร้อมสะสมแต้มได้สิทธิ์พิเศษลุ้นรางวัลมากมาย

หรือสำรองทัวร์ได้ที่ Call-Center 02-3748866 (10 คู่สาย) ต่อแผนกสำรองทัวร์