คุณอยู่ที่นี่ : ทัวร์ทั่วโลก > ทัวร์เอเซีย > ทัวร์เกาหลีใต้ > MI จัดเต็ม 04 ฟุกุโอกะ เกาหลี พูซาน 6 วัน TG

ขั้นตอนแรกในการจองทัวร์

MI จัดเต็ม 04 ฟุกุโอกะ เกาหลี พูซาน 6 วัน TG

แพคเกจทัวร์ : MI จัดเต็ม 04 ฟุกุโอกะ เกาหลี พูซาน 6 วัน TG

รหัสทัวร์: 3851
หมวดหมู่ : ทัวร์เกาหลีใต้
มาตราฐาน:

จุดเด่นของทัวร์ : พูซาน-พูซานทาวเวอร์-สวนสาธารณะยงโดซาน-ตลาดปลาชากัลชิ-วัดเบียวเมียวซา-เคียงจู - สวนสาธารณะทูมูไล-หอดูดาวซงแด-วัดพลูกุกซะ-ถ้ำซอกกูรัม-ช้อปปิ้ง GUKJE MARKET-ฟุกุโอกะ-ซาเซโบะ-เฮาส์เทนบอชศาลเจ้าดาไซฟุ-ฮากาตะ-เทนจิน ช้อปปิ้งมอลล์-คะแนลซิตี้
ราคา : 60999 บาท


กำหนดการเดินทางวันที่

19 ก.ค. 55 - เหลือ 19 ที่นั่ง - คลิกเลือกวันเดินทางนี้ 
ราคาพิเศษ(บาท)
59,999.00

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

1.คลิกเลือกวันเดินทางที่ต้องการ
2.ระบุจำนวนผู้เดินทางเพื่อคำนวณราคา
3.ล็อกอินเข้าระบบเพื่อระบุตัวตนข้อมูลส่วนตัวของท่าน และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
4.เลือกวิธีการชำระเงิน (ยังไม่มีการชำระเงินล่วงหน้าจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ฯ ยืนยันการจอง)
5.ยืนยันการจอง ระบบตอบรับจะส่งรายละเอียดการจองไปยังที่อีเมล์ของท่านภายใน 5 วินาที

 

แนะนำติดตั้งโปรแกรมอ่านไฟล์ Acrobat (*.pdf) ได้ที่นี่ ฟรี   หรือโปรแกรม 

ฟุกุโอกะ เกาหลี พูซาน 6 วัน

พูซาน-พูซานทาวเวอร์-สวนสาธารณะยงโดซาน-ตลาดปลาชากัลชิ-วัดเบียวเมียวซา-เคียงจู - สวนสาธารณะทูมูไล-
หอดูดาวซงแด-วัดพลูกุกซะ-ถ้ำซอกกูรัม-ช้อปปิ้ง GUKJE MARKET-ฟุกุโอกะ-ซาเซโบะ-
เฮาส์เทนบอชศาลเจ้าดาไซฟุ-ฮากาตะ-เทนจิน ช้อปปิ้งมอลล์-คะแนลซิตี้
 
กำหนดการเดินทาง  
วันแรกของการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย ประตู 4 เคาน์เตอร์ D
   
วันที่สองของการเดินทาง พูซาน – พูซานทาวเวอร์ – สวนสาธารณะยงโดซาน – ตลาดปลาชากัลชิ - วัดเบียวเมียวซา
00.15. น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศเกาหลี สนามบินปูซาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 650
(เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
07.30 น. เดินทางถึงสนามบินปูซาน ประเทศเกาหลี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองพูซาน ปูซานถือเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ รองจากโซล ซึ่งเป็นเมืองหลวง สถานที่สำคัญและน่าสนใจของเมืองปูซานมีมากมาย จากนั้นนำท่านชม PUSAN TOWER ซึ่งเป็นหอคอยที่สามารถชมเมืองปูซานได้ 360 องศา จากนั้นนำท่าน ชมสวนสาธารณะ Yongdusan Park เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่บนภูเขาลูกเล็กๆ สามารถเดินขึ้นได้ ภายในสวนสาธารณะมีต้นไม้หลากหลายชนิดจุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้ก็คือ นาฬิกาดอกไม้ขนาดใหญ่ อนุสาวรีย์ ของนายพลยี ชุน ชี วีรบุรุษของคนเกาหลีสมัยศตวรรษที่ 16ในช่วงที่ญี่ปุ่นบุกคาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะด้วยการใช้ เรือรบพิเศษที่เรียกว่า โคบุกซอน หรือ เรือเต่า
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านช้อปปิ้งย่าน Near by Jagalchi Fish Market ใน พูซาน ตลาดแห่งนี้เป็นที่สนใจอันดับหนึ่งของชาวต่างชาติที่มาพูซาน นักท่องเที่ยวจะได้เห็นผลิตผลทางทะเลสารพัดชีวิต และยามเช้าตลาดจะคึกคักมีชีวิตชีวาน่าดูมากในยามที่มีที่มีการซื้อขายและต่อราคาปลาสดกัน ถ้าจะชมวัฒนธรรมพื้นบ้านเกาหลีละก้อ เชิญมาเที่ยวเทศกาลปลาชากัลชิในเดือนตุลาคม และจุดเยี่ยมชมอันสวยงาม และเเป็นย่านที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านชม วัดเบียวเมียวซา (Beomeosa Temple)มีบันทึกว่า วัดเบียวเมียวซาถูกก่อตั้งโดยท่านอุยซาง (Uisang) แห่งอาณาจักรซิลลาในปี 678 วัดมีชื่อเสียงในด้านประตูอิลจูมุน (Iljumun) (ประตูซึ่งมีเสาในแต่ละด้าน) ซาชอนวังมุน (Sacheonwangmun) (ประตูซึ่งอภิบาลโดยราชันแห่งเทพสี่องค์) และบูริมุน (Burimun) (ประตูแห่งการไม่เป็นคู่) ตรงทางขึ้นวัดมีไม้เลื้อยจำพวกวิสทีเรียที่จุดชมวิวซึ่งผู้มาเยือนสามารถชมภูมิประเทศของเมืองพูซานได้ในมุมกว้างซึ่งเหยียดยาวอยู่เบื้องล่าง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NONGSHIM /COMMODORE /RIVIERA PUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง เคียงจู - สวนสาธารณะทูมูไล- หอดูดาวซงแด –วัดพลูกุกซะ – ถ้ำซอกกูรัม-ช้อปปิ้ง GUKJE MARKET
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ การเดินทางไปเมืองเคียงจู (Gyeongju) ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “เมืองมรดกโลก พิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง” สวนสาธารณะทูมูไล สุสานของกษัตริย์ในสมัยชิลล่า ทึ่งถึงการฝังพระศพในสมัยโบราณ พร้อมเยี่ยมชมภายในสุสานที่ถูกค้นพบในปี 1974 ชมสมบัติ โครงกระดูก ตลอดจนวิธีการสร้างสุสานของกษัตริย์ ที่ ชมมาแด จากนั้นชมหอดูดาวซงแด จัดเป็นหอคอยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยังปรากฎให้เห็นจนทุกวันนี้ มีลักษณะเป็นรูปขวด สร้างด้วยหินในศตวรรษที่ 7 และเป็นที่ชื่นชมของนักโบราณคดีทั่วโลก เชื่อกันว่าทางเข้าหอคอยคือหน้าต่างทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งหันไปทางใต้ตรงกลาง หอคอยและต้องใช้บันไดพาด จากนั้นนำท่านชม วัดพูลกุกซา (Bulguksa) ถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นสุดยอดในยุคทองของพุทธศาสนา สมัยอาณาจักรชิลลา ถูกสร้างขึ้นจากความศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวชิลลา สถาปัตยกรรมทางศาสนาที่งดงามเหล่านี้ สร้างขึ้นจากหินภูเขา โดยมีการตกแต่งประดับประดาอย่างอ่อนช้อย ตามแบบอย่างของศิลปะสมัยชิลลาสิ่งที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของวัดนี้ก็คือ บันไดที่ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าตัววัด ซึ่งมีอยู่ 33 ขั้น ทอดยาวขึ้นไปสู่ด้านบน เชื่อกันว่าเป็นเครื่องหมายแทนสวรรค์ 33 ชั้น บันไดที่ด้านหน้านี้มีอยู่ 2 บันได คือ สะพานเมฆขาว และ สะพานเมฆฟ้า แต่ตอนนี้ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นบันไดนี้แล้ว ต้องเดินอ้อมไปทางด้านข้างเพื่อเข้าสู่ภายในบริเวณวัดแทน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... ถ้ำซอกกูรัม (Seokguram Grotto) ตั้งอยู่บนเขาด้านหนึ่งของภูเขาโตฮัมซาน เป็นหนึ่งในกุฏิอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใช้เป็นที่พำนักและปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ สร้างขึ้นมาพร้อมๆ กับวัดพูลกุกซา ในสมัยของอาณาจักรชิลลาภายในอาคารหลัก ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นจากหินแกรนิต และแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง พระพักตร์แย้มยิ้มด้วยความเมตตา ประทับนั่งอยู่บนดอกบัวรูปครึ่งวงพระจันทร์ ภายใต้หลังคาโค้งรูปโดม ซึ่งก็มีการสลักลวดลายสวยงามลงบนหินที่เป็นผนังด้วย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง GUKJE MARKET ให้ท่านช้อปปิ้งที่ตลาด “ กุ๊กเจ-GUKJE MARKET” ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้ามากมายหลากหลายชนิดได้ในที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า,เครื่องประดับ ตลาดกุ๊กเจเป็นตลาดใหญ่มาก มีร้านค้าแทบทุกซอกซอย แล้วก็มีสินค้าสารพัดอย่างแต่เป้าหมายที่นี่ของเรา ... คือ "หมูย่างเกาหลี แบบต้นตำรับ"
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NONGSHIM /COMMODORE /RIVIERA PUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง พูซาน – ฟุกุโอกะ – ซาเซโบะ – เฮาส์เทนบอช
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ของเมืองพูซาน เพื่อเดินทางไปที่ ฟุคุโอกะ การเดินทางโดยใช้เรือ Beetle JR Kyushu Jet Ferry ลำนี้นั่นเอง เรือลำนี้เป็นเรือสำราญโดยสารเดินสมุทรสัญชาติเกาหลี เชื้อชาติญี่ปุ่น กล่าวคือถือกำเนิดที่ประเทศญี่ปุ่น การโดยสารอันแสนพิเศษนี้จะสามารถตอบโจทย์การเดินทางไของท่านได้อย่างเป็นที่สุด ภายในครบครันไปด้วยความสะดวกสบาย ในทุก ๆด้าน อาทิ การบริการห้องพัก ห้องนอนส่วนตัวที่สร้างอยู่บริเวณ Cabin ข้างลำเรือ ทุกห้อง จึงทำทุกห้องพักได้รับวิวคลื่น วิวทะเล สดใสในยามเช้า แม้ยามก่อนท่านพักผ่อนยามค่ำคืน จึงไม่แปลกที่จะทำให้หลายครั้ง ท่านจะเผลอใจนึกว่าตัวท่านเป็น Jack & Rose บนเรือ Titanic ในกวี อีกทั้ง เรือสำราญลำนี้ยังบรรทุกเอาความสนุกสนานขึ้นมาไว้จนแน่นเต็มลำเรือ เพียบพร้อมไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย ที่เตรียมมาเอาใจคุณหนู ๆ อาทิ คาราโอเกะ เกมส์สเตชั่น และสิ่งบันเทิงสำหรับน้อง ๆ ครบครัน สร้างความเพลิดเพลินให้คุณหนู สร้างโอกาสให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้มีเวลาพักผ่อนกันอย่างสบายอารมณ์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... ทางสู่เมือง “ฟุกุโอกะ” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เฮ้าส์เทนบอช หรือ “หมู่บ้านฮอล์แลนด์” (HUIS TEN BOSCH) (ค่าทัวร์รวมเฉพาะบัตรผ่านประตูใหญ่ ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) หมู่บ้านฮอลแลนด์แห่งเดียวของญี่ปุ่นที่เมืองซาเซโบะ เฮ้าส์เทนบอชเป็นเมืองชายทะเลเปิดใหม่ มีห้องพักสไตล์ยุโรปสุดหรู เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของหมู่บ้านฮอลแลนด์ ชมไม้ดอกที่บานสะพรั่งตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ดอกทิวลิป” มีกังหันลมขนาดยักษ์และอาคารก่ออิฐที่มีความสง่างามเรียงรายสลับสีเป็นทิวแถว ภายในเฮ้าส์เทนบอชยังมีโรงภาพยนตร์แบบซีมูเลชั่น โรงภาพยนตร์ 3 มิติ เครื่องเล่นไฮเทคนานาชนิด และ ร้านค้าขายของที่ระลึกอีกมากมาย
*** อิสระอาหาร ค่ำ เพื่อการช้อปปิ้งอย่างเต็มอิ่ม ***
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ NIKKO HUIS TEN BOSH HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง ศาลเจ้าดาไซฟุ – ฮากาตะ - เทนจิน ช้อปปิ้งมอลล์ – คะแนลซิตี้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ' ซึ่งเป็นวัดชินโตเก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุดของ ฟูกุโอกะ ที่นี่เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ ดาไซฟุ (Dazaifu Shrine) ศาลเจ้าในฟุกุโอกะ อนุสรณ์สถานแด่ “มิชิซาเนะ ซึงาวาระ” (Sugawara no Michizane) กวีเอกและนักปราชญ์ของญี่ปุ่นในยุคเฮอัน จากนั้นนำท่านสู่ “คะแนล ซิตี้” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ ... เพรียบพร้อมไปด้วย โรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง, สวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทันสมัย, ร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้าน ให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมายในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัย ... หรือจะเลือกไปเพลิดเพลินที่ “เทนจิน ช้อปปิ้งมอลล์” ย่านเทนจินย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุคุโอกะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมากมาย ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึโคชิรวมทั้งร้านค้าใต้ดินมากมายที่จะให้ได้ซื้อสินค้านานาชนิด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ ราเมง สเตเดี้ยม (RAMEN STADIUM) ท่านสามามารถเลือกลิ้มลอง ราเมง รสชาติดั้งเดิม ซึ่งท่านไม่ควรพลาด เพราะ ฮากาตะ ราเมง (HAKATA RAMEN) ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดราเมงของญี่ปุ่น ราเมง สเตเดี้ยม (Ramen Stadium) ได้รวมสุดยอดร้านราเมงเอาไว้มากมาย รสชาติและสีสันแตกต่างกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินอิตะสุเกะ
11.35 น. เหิรฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
15.35 น. เดินทางถึงเมืองไทย โดยสวัสดิภาพ ........
   
อัตราค่าบริการทัวร์  
ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียง+1ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง+2ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง+2ผูใหญ่ นอนเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
   59,999  58,999  57,999  56,999  10,000
           
           
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
อัตรานี้รวม  

ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ) กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว//ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์/ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น //ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ// โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน ( ห้องละ 2 ท่าน ) // ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง // ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ // ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)//หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม  

ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% /ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น/ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์

เงื่อนไขการจอง  
การชำระเงิน  
 1. งวดแรก ชำระมัดจำแล้ว 12,000 บาท ล่วงหน้าก่อน 45 วัน
 2. ส่วนที่เหลือ ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อน 15 วัน ก่อนการเดินทางเป็นอย่างน้อย

โดยโอนเงินเข้า บัญชีชื่อ นายมนัส รักจ้อย

 1. ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม เลขที่บัญชี 735-2-40431-9
 2. หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขารัชดาภิเษก เลขที่บัญชี 044-2-92737-1
 3. หรือ ธนาคารกรุงเทพฯ (ออมทรัพย์) สาขาย่อยรามคำแหง ซ.28 เลขที่บัญชี 243-0-44326-3
 4. และส่งแฟกซ์สลิปใบโอนเงิน มาที่ โทรสาร 02 732-9901

   
การขอยกเลิกทัวร์  
 1. ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 500 บาท และหักค่าใช้จ่ายที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
 2. ยกเลิกทัวร์ภายใน 21-15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะริบเงินเฉพาะมัดจำเท่านั้น
 3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 14-8 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะริบเงิน 50% ของราคาทัวร์
 4. ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะไม่คืนเงินทั้งหมด
   
 5. การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย - บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และริบเงินมัดจำ

   
หมายเหตุ  
 1. บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด (Holiday Life Travel & Tours Co.,Ltd.) เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว ในการจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความ สะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่า ช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
 2. เนื่องจากรายการทัวร์ที่ตีพิมพ์ในเอกสารนี้มีระยะการใช้เฉพาะวันเดินทางที่กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เปลี่ยน แปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียด และราคา ตามความเหมาะสมและความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธ การเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ ทาง บริษัทฯไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
 4. ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
 5. ราคาทัวร์เป็นราคาสำหรับคนไทย สำหรับชาวต่างชาติอาจต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มนอกเหนือจากคนไทย ตามอัตราที่แตกต่างจากคนไทยในแต่ละสถานที่
 6. ราคาทัวร์ยังมิได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

   

สำรองทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์ รวดเร็วกว่าพร้อมสะสมแต้มได้สิทธิ์พิเศษลุ้นรางวัลมากมาย

หรือสำรองทัวร์ได้ที่ Call-Center 02-3748866 (10 คู่สาย) ต่อแผนกสำรองทัวร์